Stiftelsen benämns ”STROKEFORSKNING I NORRLAND – INSAMLINGSSTIFTELSE” och har sitt säte i Umeå.

Stiftelsens ändamål är att främja forskning rörande stroke och de cerebrovaskulära sjukdomarna vid Umeå Universitet och vid sjukvårdsinrättningar i norra sjukvårdsregionen.

Inkomna medel i stiftelsen förvaltas av Umeå Universitet och universitetsstyrelsen är ytterst ansvariga. Medlen placeras på sådant sätt att största möjliga avkastning nås. Stiftelsens styrelse/kommitté äger rätt att besluta att viss del av den årliga avkastningen läggs till kapitalet.

Hela eller delar av den disponibla avkastningen utdelas, i den omfattning stiftelsens styrelse/kommitté beslutar, minst vartannat år. Forskare vid universitetet och vid sjukvårdsinrättningar i norra sjukvårdsregionen skall beredas tillfälle att söka medel ur stiftelsen för kommande verksamhetsår.

Styrelse/kommitté
Carin Nilsson, Umeå kommun
Jan Malm, Professor Neurologi
Britta Lindström, Docent Fysioterapi
Sven-Olof Edvinsson, Region Västerbotten
Per Ragnarsson, Umeå universitet
Catrin Johansson, administratör medicin/Umeå universitet
Thomas Hartman, chef Kommunikation och externa relationer, Region Västerbotten