Stiftelsen benämns ”STROKEFORSKNING I NORRLAND – INSAMLINGSSTIFTELSE” och har sitt säte i Umeå.

Stiftelsens ändamål är att främja forskning rörande stroke och de cerebrovaskulära sjukdomarna vid Umeå Universitet och vid sjukvårdsinrättningar i norra sjukvårdsregionen.

Inkomna medel i stiftelsen förvaltas av Umeå Universitet. Medlen placeras på sådant sätt att största möjliga avkastning nås. Stiftelsens styrelse äger rätt att besluta att viss del av den årliga avkastningen läggs till kapitalet.

Hela eller delar av den disponibla avkastningen utdelas, i den omfattning stiftelsens styrelse beslutar, minst vartannat år. Forskare vid universitetet och vid sjukvårdsinrättningar i norra sjukvårdsregionen skall beredas tillfälle att söka medel ur stiftelsen för kommande verksamhetsår.

Styrelse
Carin Nilsson, Umeå kommun
Sven-Olov Edvinsson, Region Västerbotten
Britta Lindström, Docent Fysioterapi
Thomas Hartman, chef Kommunikation och externa relationer, Region Västerbotten
Eva-Lotta Glader, Universitetslektor, överläkare
Catrin Johansson, administratör medicin/Umeå universitet

Rubrik

Album