1. Stiftelsen benämns ”Strokeforskning i Norrland – insamlingsstiftelse” och har sitt säte i Umeå.
  2. Stiftelsens ändamål är att främja forskning rörande slaganfallssjukdomarna (de cerebrovaskulära sjukdomarna) vid Umeå universitet och vid sjukvårdsinrättningar i norra sjukvårdsregionen.
  3. Stiftelsemedlen förvaltas av Umeå universitet och placeras på sådant sätt att största möjliga avkastning nås. Stiftelsens styrelse äger rätt att besluta att viss del av den årliga avkastningen läggs till kapitalet.
  4. Hela eller delar av den disponibla avkastningen utdelas, i den omfattning stiftelsens styrelse beslutar, en gång årligen. Forskare vid Umeå universitet och andra sjukvårdsinrättningar i norra sjukvårdsregionen skall beredas tillfälle att söka medel ur stiftelsen för kommande verksamhetsår.