forskning

”Strokeforskning i Norrland” skapades för att stödja forskning kring stroke i Norra sjukvårdsregionen. Den startade 1996 och Initiativtagare var fyra erfarna och ansedda landstings- och kommunpolitikerna Erik Eriksson, Mary Frank, Per-Yngve Nilsson
och Torsten W Persson samt en representant från sjukvården, Kjell Asplund.

I södra Sverige finns många fonder med omfattande ekonomiska resurser men enbart möjliga att söka för den egna regionens forskare. Vår fond vill vara en motvikt och stödjer i första hand norrländsk strokeforskning. Bättre ekonomiska resurser stimulerar forskning och ger nya upptäckter snabbare och hjälper därigenom patient och anhöriga.

  • Stiftelsen benämns ”STROKEFORSKNING I NORRLAND – INSAMLINGSSTIFTELSE” och har sitt säte i Umeå.
  • Stiftelsens ändamål är att främja forskning rörande stroke och de cerebrovaskulära sjukdomarna vid Umeå Universitet och vid sjukvårdsinrättningar i norra sjukvårdsregionen.
  • Stiftelsemedlen förvaltas av Umeå universitet och placeras på sådant sätt att största möjliga avkastning nås. Stiftelsens styrelse äger rätt att besluta att viss del av den årliga avkastningen läggs till kapitalet.
  • Hela eller delar av den disponibla avkastningen utdelas, i den omfattning stiftelsens styrelse beslutar vartannat år. Forskare vid universitetet och vid sjukvårdsinrättningar i norra sjukvårdsregionen ska beredas tillfälle att söka medel ur stiftelsen för kommande verksamhetsår.

Norrland i topp

Norrländsk strokeforskning har gjort avtryck i världslitteraturen. Norrlands universitetssjukhus i norra regionen var först med att introducera så kallade strokeenheter, som visats minska vårdlängd, dödlighet och handikapp efter stroke och vars koncept spridits över hela världen. Teamarbete är den viktiga komponenten i strokeenheter. Det innebär tillgång till olika professioner där de som drabbats kan erbjudas den mest optimala hjälp beroende på vilken problematik de har. Forskningen inom norra regionen bedrivs av alla professioner som kommer i kontakt med personerna som drabbats av stroke, såsom arbetsterapeuter, fysioterapeuter, logopeder läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer.

Det är viktigt att den norrländska forskningen får möjlighet att fortsätta och att utvecklas efter patienternas behov. Forskningen idag innefattar därför både preklinisk forskning, förebyggande insatser, akutvård, eftervård samt rehabiliteringsinsatser.

Nya behandlingsmetoder av stroke introduceras hela tiden. Idag kan en blodpropp lösas med en medicin som ges i en ven i armvecket eller opereras ut ur blodkärlet via en kateter. Gemensamt för dessa metoder är att de tillkommit genom forskning, där bland annat norrländska forskare och patienter hjälpt till. Dessa behandlingar måste ske så snabbt som möjligt efter insjuknandet, vilket ställer extra krav på Norrland eftersom vi har stora transportavstånd. Trots det har många sjukhus i Norrland, upprepade gånger visat att de är bland landets snabbaste att behandla, men också att de behandlar flest patienter i Sverige utifrån invånarantal.

Umeå är känt för en intensiv strokeforskning och med den nya regionaliserade läkarutbildningen har även avhandlingar kring stroke publicerats från bland annat Sundsvall och Östersund.

Östersund
Anna-Lotta Irewall som disputerat med en avhandling 2017 under titeln: Recurrent events and secondary prevention after acute cerebrovascular disease.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-130505

Sundsvall
Fredrik Björck disputerade i Sundsvall 2016 med avhandlingen: Warfarin treatment quality in stroke prevention.
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-125998

Riksstroke samlar information om nästan alla svenskar som insjuknar med TIA eller stroke. På den här hemsidan finns sammanställningar och statistik för det senaste året. I olika tabeller och figurer kan du se att strokevåden i Norrland överlag fungerar bra.
http://www.riksstroke.org/sve/